KAOS5-2

three young girls petting a German Shepherd