peanut 2b (4)

white bull dog visits man in nursing home